Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RedFox Solutions Łukasz Grabczyński z siedzibą w Warszawie, ul. Igańska 3/4, 04-087 Warszawa;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Zlotu Fanów Kultury Antropomorficznej Futerkon co jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO). W szczególności mogą być zebrane dane:

– Dane identyfikacyjne: Imię, nazwisko, identyfikator/pseudonim, data urodzenia – w celach związanych ze świadczeniem usługi noclegowej;

– Dane teleadresowe: adres poczty elektronicznej, identyfikatory elektroniczne/Internetowe – w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem;

– Dane biometryczne: Oszacowany wzrost i waga (rozmiar koszulki) – w celu dostarczenia koszulki;

– Dane o stanie zdrowia i wyznaniu – na potrzeby dostosowania posiłków;

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– Ameliówka sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nrem KRS 0000652158, NIP 6572927250;

– podmioty powiązane z RedFox Solutions Łukasz Grabczyński, zapewniające usługi związane z funkcjonowaniem działalności.

4) Podczas rejestracji może Pani/Pan podać dane dotyczące alergii pokarmowych i preferencji żywieniowych. Dane te będą przekazywane firmie Ameliówka sp. z o.o. właścicielowi hotelu Ameliówka w Mąchocice Kapitulne w celu realizacji usług żywieniowych wyłącznie w postaci zbiorczej (liczba osób i alergii) bez powiązania ich z danymi uczestników Imprezy; Uczestnicy będą odpowiedzialni za podanie tych informacji obsłudze hotelu.

5) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wyłącznie identyfikatora internetowego (pseudonim/nick) zostaną udostępnione innym uczestnikom Imprezy w celu organizacji miejsc noclegowych (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO). Inne dane mogą zostać udostępnione uczestnikom wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt A RODO);

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Imprezy oraz spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. W szczególności: dane kontaktowe, dane dotyczące alergii pokarmowych itp. zostaną usunięte ze wszystkich kopii po zakończeniu czynności związanych z Organizacją. Dane dotyczące rozliczeń finansowych będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym organizowana jest Impreza;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących Pani/Pana dobro osobiste, dobre imię lub jest sprzeczne z przepisami prawa;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji usługi, a w konsekwencji brak możliwości uczestnictwa w Imprezie;

10) Na wszystkie pytania związane z danymi osobowymi odpowie Administrator lub wyznaczona przez niego osoba.